Služby a ich charakteristika

Počas svojho života sa každý stretol už s poskytnutím nejakej formy služieb, prípadne ju sám poskytol, alebo zabezpečoval. Službu je možné chápať a vnímať ako určité úkony, ktoré plnia záväzky iných osôb. Takýmto spôsobom sa uspokojujú potreby druhej strany, ktorá službu príma. Ide zároveň o ekonomickú činnosť voči druhej strane, ktorá býva často spoplatnená. V poslednej dobe bol zaznamenaný nárast podielu služieb na celkovom hrubom domácom produkte HDP, ako aj zamestnanosti.

klient

Medzi základné vlastnosti služieb patrí:

–          nehmotná podoba,
–          nie je možné službu deliť,
–          služby sú premenlivé,
–          služby nie je možné uskladniť.

Služby sú nehmotné a nie je možné ich prv ohmatať, ovoňať, alebo prehliadnuť. Na zníženie neurčitosti služby sa využívajú na stanovenie kvality služieb. Ak nejaká osoba poskytuje službu stáva sa súčasťou služby. Služby sú závislé od toho kto, kde a akým spôsobom sú poskytované. Na zvýšenie kvality služieb sa využívajú nasledujúce nástroje:

–          investície zamerané do ľudské zdroje a vyškolenie kvalitného personálu,
–          štandardizovanie procesu poskytovania služieb,
–          sledovanie samotnej spokojnosti zákazníkov so službou.

Rozhodujúci je dopyt po daných službách, ktoré sú poskytované. Preto sa snažia spoločnosti zabrániť kolísaniu dopytu a neustále zvyšovať dopyt po službách, ktoré poskytujú. Ideálnym stavom je ak nastáva rovnováha a bilancia medzi ponukou a dopytom.

servis

Služby môžu, ale aj nemusí byť spojené s určitým hmotným produktom. Vo všeobecnosti sa dajú služby z pohľadu trhovej ekonomiky rozčleniť do nasledujúcich kategórií:

·         čistý hmotný tovar – ponuka pozostáva z hmotného produktu,
·         hmotný produkt ponúkaný zároveň so službou,
·         hybrid – ponuka je založená na dvoch rovnakých podielov (tovar a služba),
·         služba, ktorú dopĺňa len malá časť hmotného tovaru,
·         služba samotná.

Služby a ich charakteristika
Share