Oblasť miezd a personalistiky je pomerne obsiahlou a v skratke by sme jej obsah mohli definovať ako všetky procesy, ktoré sa bezprostredne týkajú zamestnancov konkrétnej firmy. Oblasť miezd a personalistiky sa vo vnútri nedá nerešpektovať a zamestnávatelia ju rozhodne nemôžu odsúvať na vedľajšiu koľaj. Mzdy a personalistika riešia viaceré komplikácie v praxi a my sa pozrieme na niektoré z nich. Jednou z nich je teda aj nekorektný výpočet mzdy a tá môže byť spôsobená viacerými situáciami. Jednou z komplikácií je teda nekorektne zapracovanie nezdaniteľnej časti daňového základu na daňovníka, no chyba vo výpočte môže byť spôsobená aj v dôsledku nekorektného zadania iných položiek. Hovoriť môžeme aj o nesprávne zadanej sume daňového bonusu či sadzbou v rámci sociálneho a zdravotného poistenia. Vzniknuté chyby pri výpočte mzdy je však možné opraviť len novým a korektným výpočtom. Takto opravená chyba má následne vplyv na mzdový list zamestnanca, výkazov príspevkov a poistného.

mzdová kancelář

Aj mzdy a personalistika sa v praxi stretávajú s určitými typmi chýb

Mzdy a personalistika ako útvar v podniku sa však môžu stretnúť aj s chybami smerujúcimi do externých inštitúcií. Jednou z týchto inštitúcií je aj Sociálna poisťovňa a časť chýb sa týka napr. aj nekorektné plnenie si ohlasovacích povinností. Spomenieme teda niektoré chyby spadajúce do tejto oblasti a tu je reč napr. o nenahlásení lehoty, počas ktorej je prerušené dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti, pričom pri týchto úkonoch je potrebné rešpektovať príslušnú lehoty a v rámci nej musí zamestnávateľ túto povinnosť splniť.

mzdová účetní

Samostatnou kategórie je materská a rodičovská dovolenka a pomerne často sa tiež stáva, že zamestnávateľ neoznámi ich začiatok alebo ukončenie. Oddelenie miezd a personalistiky ďalej musí korektne rozlišovať jednotlivé typy pracovného vzťahu a z tohto hľadiska je nutné evidovať zvlášť pravidelný a nepravidelný typ príjmu. Rovnako sú na tom aj jednotlivé kategórie zamestnancov pracujúcich na základe dohody a podkategóriami sú v tomto prípade dohoda o vykonávaní prace, dohoda týkajúca sa vykonávania pracovnej činnosti či brigádnická práca študenta. Viac informácií nielen o téme mzdy a personalistika nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.